Algemene voorwaarden van Total-IT

Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van deze website van Total-IT Company, onderdeel van Organosi (hierna “Total-IT”) of het gebruiken en/of downloaden van informatie en/of materialen van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

1. Doel van deze website

Alle informatie en materialen op deze website, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden, video’s, data, logo’s, iconen of html code (hierna ‘content’), worden uitsluitend aan u ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. Zij dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, licentie of een advies van Total-IT aan u, tenzij expliciet anders aangegeven.

2. Links naar websites van derden

Koppelingen op deze website naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Aangezien Total-IT geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites, impliceert een koppeling niet dat Total-IT de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze websites het logo van Total-IT. Total-IT kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte websites of de links die zich daarop bevinden.

3. Links naar deze website

Het is u toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van deze website te creëren. U gaat er echter mee akkoord deze koppeling te verwijderen indien en voor zover Total-IT u daarom verzoekt.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website zijn het exclusieve eigendom van Total-IT. De content op deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft eigendom van Total-IT of derden. U mag de content op deze website gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Ieder ander gebruik of een wijziging van de content op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Total-IT is niet toegestaan.

5. Garantie en aansprakelijkheid

Tenzij expliciet anders aangegeven, wordt de content op deze website verstrekt «as is» en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving. Hoewel Total-IT alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de content van deze website betrouwbaar is, garandeert Total-IT niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, wormen, Trojaanse paarden en dergelijke. Daarnaast garandeert Total-IT niet dat de content op deze website zich leent voor uw specifieke doel of up-to-date is.

Total-IT geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie of materialen. Total-IT behoudt zich het recht voor de content op deze website op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. De content op deze website vormt geen uitbreiding of aanpassing van uw contractuele relatie met Total-IT, inclusief een op grond daarvan van toepassing zijnde garantie. Total-IT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het niet beschikbaar zijn voor gebruik van of het vertrouwen in de content van deze website of een gelinkte website. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Total-IT voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van, het niet beschikbaar zijn voor gebruik van of het vertrouwen in de content van deze website of een gelinkte website niet meer bedragen dan EUR 1.000 (één duizend euro).

6. Gebruikersreacties

Total-IT is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u op deze website plaatst te controleren. U garandeert dat alle informatie en materialen die u via deze website naar Total-IT verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden of enige andere toepasselijke wet. Alle door u geplaatste informatie en materialen zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld door Total-IT. Door het inzenden ervan geeft u Total-IT, met inachtneming van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, een onbeperkte en onherroepelijke licentie deze informatie en materialen, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, naar eigen inzicht te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden.

7. Privacybeleid

Het beleid en de activiteiten van Total-IT met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens en het gebruik van cookies vindt u in deze PDF: Privacy-Policy-Total-IT.pdf.

8. Responsible disclosure

Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Vind u een zwakke plek in ons systeem, meld dat dan aan info@organosi.eu.

9. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ingeval een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

10. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

Total-IT behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij adviseren u derhalve deze gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Laatst bijgewerkt: 17-03-2018